ประเภท : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูล : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ช่างยนต์ มี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
ช่างกลโรงงาน มี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
ช่างเชื่อมโลหะ มี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
ไฟฟ้ากำลัง มี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 4
อิเล็กทรอนิกส์ มี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 5
ก่อสร้าง มี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 1
บัญชี มี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
คอมพิวเตอร์ มี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
การโรงแรม มี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ มี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
สามัญสัมพันธ์ มี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 1
เทคนิคพื้นฐาน มี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0

มี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 11