ประเภท : กิจกรรมการเรียนรู้

ข้อมูล : กิจกรรมการเรียนรู้

ช่างยนต์ มี กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 2
ช่างกลโรงงาน มี กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 0
ช่างเชื่อมโลหะ มี กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 1
ไฟฟ้ากำลัง มี กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 3
อิเล็กทรอนิกส์ มี กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 7
ก่อสร้าง มี กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 3
บัญชี มี กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 2
คอมพิวเตอร์ มี กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 1
การโรงแรม มี กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 3
เทคนิคพื้นฐาน มี กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 0
สามัญสัมพันธ์ มี กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 2
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ มี กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 0

มี กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 24