ประเภท : กิจกรรมวิทยาลัย

ข้อมูล : กิจกรรมวิทยาลัย

ช่างยนต์ มี กิจกรรมวิทยาลัย ทั้งหมด 2
ช่างกลโรงงาน มี กิจกรรมวิทยาลัย ทั้งหมด 0
ช่างเชื่อมโลหะ มี กิจกรรมวิทยาลัย ทั้งหมด 1
ไฟฟ้ากำลัง มี กิจกรรมวิทยาลัย ทั้งหมด 3
อิเล็กทรอนิกส์ มี กิจกรรมวิทยาลัย ทั้งหมด 7
ก่อสร้าง มี กิจกรรมวิทยาลัย ทั้งหมด 3
บัญชี มี กิจกรรมวิทยาลัย ทั้งหมด 2
คอมพิวเตอร์ มี กิจกรรมวิทยาลัย ทั้งหมด 1
การโรงแรม มี กิจกรรมวิทยาลัย ทั้งหมด 3
เทคนิคพื้นฐาน มี กิจกรรมวิทยาลัย ทั้งหมด 0
สามัญสัมพันธ์ มี กิจกรรมวิทยาลัย ทั้งหมด 2
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ มี กิจกรรมวิทยาลัย ทั้งหมด 0
งานประชาสัมพันธ์ มี กิจกรรมวิทยาลัย ทั้งหมด 1

มี กิจกรรมวิทยาลัยทั้งหมด 25