ประเภท : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ สมร...

รายชื่อผู้ผ่านการสอบ สมรรถนะ [อ่าน : 65 ครั้ง]

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบพนัก...

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ [อ่าน : 25 ครั้ง]

cxz

cxzcx [อ่าน : 211 ครั้ง]

ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ช่างยนต์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 4
ช่างกลโรงงาน มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0
ช่างเชื่อมโลหะ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0
ไฟฟ้ากำลัง มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 5
อิเล็กทรอนิกส์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 3
ก่อสร้าง มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0
บัญชี มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 4
คอมพิวเตอร์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 1
การโรงแรม มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 3
เทคนิคพื้นฐาน มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0
สามัญสัมพันธ์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 3
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0

มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยทั้งหมด 26