ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

           วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2538 บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกปู่ลี” หมู่ที่ 3 บ้านตำแย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่ 298 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา

           วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ด้านอาชีวศึกษาสู่เยาวชน ในจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง กองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ นายพินิจ ศุภวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และเป็นประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนั้น เป็นผู้รับผิดชอบในการริเริ่มติดตั้งวิทยาลัยเทคนิคแห่งใหม่ขึ้น ที่จังหวัดหนองบัวลำภูและได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู โดยมีนายอำพล  ดีรัศมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นประธานคณะทำงานของโครงการและได้รับอนุมัติโครงการเมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2538 จึงได้ ดำเนินการขออนุมัติใช้ที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันนี้และดำเนินการต่างๆเพื่อขอจัดตั้งจนเสร็จสิ้น

           กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 11 เมษายน 2538 และแต่งตั้งให้ นายอำพล  ดีรัศมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูคนแรก

           จึงได้เริ่มของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ และได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2538 เป็นปีแรก จำนวน 56,933,400 บาท เริ่มจัดการเรียนการสอนโดยเปิดรับนักศึกษาในปี 2539 จนถึงปัจจุบันนี้