เอกลักษณ์

เอกลักษณ์

 ฝึกอาชีพให้ได้มาตรฐาน  บริการชุมชน

 

สีประจำวิทยาลัย

ขาว - น้ำเงิน

 

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

ดอกอินทนิล