ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ดู ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยทั้งหมด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีด ขนาด 2,000 กิโลตัว ประจำปี 2564[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ชุดอิเล็กรอนิกส์อุตสหกรรม จำนวน ๑ ชุด ประจำปี ๒๕๖๔[อ่าน : 22 ครั้ง]
 • คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2564 เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีต ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน[อ่าน : 10 ครั้ง]
 • เอกสารประกวดราคาซื้อ ครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)[อ่าน : 16 ครั้ง]
 • ประกวดราคาจัดซื้อ ครั้งที่ 2 ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีต ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)[อ่าน : 14 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน 1 อัตรา ครูเทคนิคพื้นฐาน[อ่าน : 32 ครั้ง]
 • คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564 เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีด ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564 ครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • เอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีด ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน[อ่าน : 16 ครั้ง]
 • เอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีต ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม[อ่าน : 11 ครั้ง]
 • ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการครู ครูช่างยนต์[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๒ สำหรับ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง)[อ่าน : 16 ครั้ง]
 • ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๒ สำหรับ (สถานประกอบการ บริษัทฯ ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป)[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2564 เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีต ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน ครุภัณฑ์ 2564[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2564 ชุดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ 2564[อ่าน : 15 ครั้ง]
 • ประกาศ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีด ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน[อ่าน : 14 ครั้ง]
 • ประกาศ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ชุดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม[อ่าน : 15 ครั้ง]
กิจกรรมวิทยาลัย ดู กิจกรรมวิทยาลัยทั้งหมด
โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึ...

ศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ณ บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) [อ่าน : 149 ครั้ง]

ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2561

ศึกษาดูงาน ศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี บริษัท ทีโอที (มหาชน) จำกัด [อ่าน : 310 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหร...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับวิชาชีพบาร์เทนเดอร์และการบริการ ประจำปีการศึกษา2560 [อ่าน : 205 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
อบรมกล้องวงจรปิดแก่ผู้สูงวัยแล...

อบรมกล้องวงจรปิดแก่ผู้สูงวัยและกลุ่มวัยแรงงาน [อ่าน : 231 ครั้ง]

ฝึกอบรมวิชาชีพบูรณาการยกระดับค...

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี [อ่าน : 274 ครั้ง]

แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการ...

โครนเพื่อการศึกษา [อ่าน : 345 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
สมองกลบอกเวลาด้วยเสียงพูด

สมองกลบอกเวลาด้วยเสียงพูด [อ่าน : 253 ครั้ง]

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ [อ่าน : 246 ครั้ง]

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ร...

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประเภท หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation system Robot [อ่าน : 202 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวงจรนับ ในรายวิชาดิจิตอลเทคนิค การวิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 149 ครั้ง]
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวงจรขยายย่านการวัด ในรายวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี... การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวงจรขยายย่านการวัด ในรายวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอ[อ่าน : 206 ครั้ง]
 • การแก้ปัญหานักเรียนไม่เก็บอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระเบียบ วิจัยในชั้นเรียนช่างไฟฟ้า 2/2561[อ่าน : 186 ครั้ง]
 • เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 (ม6) วิชาช่างยนต์ วิชางานไฟฟ้าและอิเ... เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 (ม6) วิชาช่างยนต์ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้ปกครอง นายกฤษฎา พลบูรณ์[อ่าน : 419 ครั้ง]
 • การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิก... การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ[อ่าน : 219 ครั้ง]
 • การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนวงจรดิจิตอล ชั้น วงจรดิจิตอล. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่างอิ... การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนวงจรดิจิตอล ชั้น วงจรดิจิตอล. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ[อ่าน : 235 ครั้ง]
 • การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่... การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ[อ่าน : 188 ครั้ง]
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสร้างแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ ในรายวิชาเขียนแบ... การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสร้างแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ ในรายวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ปวช.1[อ่าน : 225 ครั้ง]
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ 9 โวลท์ และ 17 โวล... การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ 9 โวลท์ และ 17 โวลท์ ในรายวิชา หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม นักเรียนชั้น ปวช1 [อ่าน : 197 ครั้ง]
 • เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้โวล์ตมิเตอร์ โดยเพื่อนสอนเพื่อน สฟ1 2-60 วิจัยในชั้นเรียนช่างไฟฟ้า 2/2560[อ่าน : 484 ครั้ง]