ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ทั้งหมด
Learning English in 90 minutes

Practice your English Skills [อ่าน : 278 ครั้ง]

How to speak English better

Improve you speaking skill [อ่าน : 287 ครั้ง]

การแทรกวิดีโอ

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู [อ่าน : 286 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
วีดีโอประวัติศาสตร์ไทย

ประวัติศาสตร์ไทย 7 นาที [อ่าน : 278 ครั้ง]

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู [อ่าน : 257 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
โครงการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์และสื...

นางสาวกุลธิดา พรมลา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู [อ่าน : 320 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม Development of Teaching Materials for English for Hotel[อ่าน : 243 ครั้ง]
  • กิจกรรมส่งเสริมการจดจำคำศัพท์เทคนิคของนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง The Activities for Improving how to Remember Technical Term for Building Construction Students[อ่าน : 242 ครั้ง]
  • การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม Developing Teaching Materials for English for Business and Social Communication[อ่าน : 240 ครั้ง]
  • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ชั้นปีที... วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู[อ่าน : 233 ครั้ง]
  • การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในวิชาสัง... วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาช่างกลโรงงาน[อ่าน : 270 ครั้ง]