ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน
  • การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) เรื่องการสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร โดยใช้สื่อประกอ... การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 147 ครั้ง]
  • การเปรียบเทียมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้เครื่องมือสื่อสารในการเรียนรู้ การเปรียบเทียมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้เครื่องมือสื่อสารในการเรียนรู้[อ่าน : 149 ครั้ง]
มี งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด 2