ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

ปรัชญาของสาขาวิชา

วิชาดี มีทักษะ ใฝ่คุณธรรมะ นำสามัคคี มีวินัย 

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เน้นคุณธรรมนำวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศ

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับทั่วไประดับท้องถิ่นระดับชาติ
3. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ให่เป็นแผนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมบูรณ์ทุกรายวิชา
4. พัฒนาบุคลากรผู้สอนให้มีความรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ
5. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย ให้มีใช้อย่างเพียงพอในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ