ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
วีดีโอ 4.0

THAILAND 4.0 by MOC [อ่าน : 155 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ...

ผู้รับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ [อ่าน : 121 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
โครงการอบรมเขียนแผนการดำเนินงา...

โครงการอบรมเขียนแผนการดำเนินงานองค์การวิชาชีพและชมรมวิชาชีพ [อ่าน : 230 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) เรื่องการสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร โดยใช้สื่อประกอ... การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 145 ครั้ง]
  • การเปรียบเทียมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้เครื่องมือสื่อสารในการเรียนรู้ การเปรียบเทียมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้เครื่องมือสื่อสารในการเรียนรู้[อ่าน : 148 ครั้ง]