ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
การสร้างโมเดล

อบรม A.L.T.C สร้างโทเดล [อ่าน : 203 ครั้ง]

การบันทึกบัญชี

การบันทึกบัญชีชั้นกลาง1 [อ่าน : 212 ครั้ง]

โครงการธนาคารโรงเรียน

โครงการธนาคารโรงเรียน [อ่าน : 269 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานภาย...

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ [อ่าน : 168 ครั้ง]

รองานวิัยจากเด็ก

ชื่อวิจัย เอกสารประกอบการเรียนรหัสวิชา สำหรับนักศึกษา [อ่าน : 147 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • “เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัย ในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางกา... วิจัย[อ่าน : 268 ครั้ง]
  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีเบื้อนต้น 2 ของนักเรียน ปวส.1 (ม.6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีเบื้อนต้น 2 ของนักเรียน ปวส.1 (ม.6) ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 212 ครั้ง]
  • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชีเบื้องต้น... การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 (2200 – 1002) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 3 สาขาวิชาการบัญชี[อ่าน : 201 ครั้ง]
  • การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงเป็ดไข่แบบฟาร์มปิด กรณีศึกษา : ฟาร์มเป็ดไข่ทองคูณ ผลตอบแทนจากการเลี้ยงเป็ดไข่แบบฟาร์มปิด จะให้ผลตอบแทนที่ร้อยละ 35 ของต้นทุน ผู้ประกอบการจะนำเป็ดพร้อมไข่มาเลี้ยงในฟาร์มแบบปิด การเลี้ยงเป็ดในหนึ่งรอบ เลี้ยงเป็ด 1,500 ตัว ให้ผลตอบแทนออกไข่ 420 ฟองต่อว...[อ่าน : 178 ครั้ง]