ประชาสัมพันธ์ของแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ดู ประชาสัมพันธ์ของแผนกวิชาช่างก่อสร้างทั้งหมด
กิจกรรมการเรียนรู้ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ดู กิจกรรมการเรียนรู้ แผนกวิชาช่างก่อสร้างทั้งหมด
การแทรก วิดิโอ

การผสมคอนกรีต [อ่าน : 271 ครั้ง]

โครงการอาชีวะพัฒนา โรงเรียนห...

กิจกรรมสร้างห้องสมุด โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว อ ศรีบุญเรือง จ หนองบัวลำภู [อ่าน : 250 ครั้ง]

บริการวิชาชีพ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ดู บริการวิชาชีพ แผนกวิชาช่างก่อสร้างทั้งหมด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างก่อสร้างทั้งหมด
การก่อสร้างแบบใหม่

การก่อสร้างแบบใหม่ [อ่าน : 303 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ดู งานวิจัยในชั้นเรียน แผนกวิชาช่างก่อสร้างทั้งหมด
  • ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ [อ่าน : 246 ครั้ง]
  • ศีกษาพฤติกรรมการมาเรียนสายของนักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ศีกษาพฤติกรรมการมาเรียนสายของนักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง[อ่าน : 223 ครั้ง]
  • โครงการสอนเสนอเห็นชอบ การพัฒนาการเรียนการสอน รหัสวิชา : 3106-2109 รายวิชา : ปฐพีกลศาสตร์[อ่าน : 586 ครั้ง]