ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ดู ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิ...

นายวกร สีสัมฤทธิ์ [อ่าน : 320 ครั้ง]

หัวหน้างานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณ...

นายธนพล แก้วคำแจ้ง [อ่าน : 735 ครั้ง]

ครูประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายสุพรรณ ประทุมชัย [อ่าน : 300 ครั้ง]

ครูประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายมนัส เมืองนาง [อ่าน : 289 ครั้ง]

ครูประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายศิวกร อินภูษา [อ่าน : 312 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
แผนการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา...

แผนรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 190 ครั้ง]

เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร...

เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) [อ่าน : 237 ครั้ง]

การแข่งขันหุ่นยนต์ทำภาระกิจพิช...

การแข่งขันหุ่นยนต์ทำภาระกิจพิชิตรางวัลครั้งที่ 1 [อ่าน : 192 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
อบรมกล้องวงจรปิดแก่ผู้สูงวัยแล...

อบรมกล้องวงจรปิดแก่ผู้สูงวัยและกลุ่มวัยแรงงาน [อ่าน : 230 ครั้ง]

ฝึกอบรมวิชาชีพบูรณาการยกระดับค...

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี [อ่าน : 272 ครั้ง]

แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการ...

โครนเพื่อการศึกษา [อ่าน : 344 ครั้ง]

โครงการพัฒนาอาชีพ ต่ออาชีพประช...

กล้องวงจรปิด [อ่าน : 317 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ผู้เรี...

Knowledge Development Project Academic Potential for Home Theater [อ่าน : 296 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2561

ศึกษาดูงาน ศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี บริษัท ทีโอที (มหาชน) จำกัด [อ่าน : 309 ครั้ง]

สอบมาตรฐานวิชาชีพแผนกวิชาช่างอ...

สอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามที่แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูมีการจัดสอบประเมินมาตรฐา... [อ่าน : 502 ครั้ง]

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำป...

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ น้ำพอง [อ่าน : 397 ครั้ง]

นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
สมองกลบอกเวลาด้วยเสียงพูด

สมองกลบอกเวลาด้วยเสียงพูด [อ่าน : 252 ครั้ง]

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ [อ่าน : 246 ครั้ง]

เครื่องควบคุมระดับความชื้นในดิ...

เครื่องควบคุมระดับความชื้นในดิน [อ่าน : 293 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวงจรนับ ในรายวิชาดิจิตอลเทคนิค การวิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 147 ครั้ง]
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวงจรขยายย่านการวัด ในรายวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี... การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวงจรขยายย่านการวัด ในรายวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอ[อ่าน : 198 ครั้ง]
 • การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิก... การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ[อ่าน : 218 ครั้ง]
 • การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนวงจรดิจิตอล ชั้น วงจรดิจิตอล. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่างอิ... การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนวงจรดิจิตอล ชั้น วงจรดิจิตอล. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ[อ่าน : 233 ครั้ง]
 • การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่... การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ[อ่าน : 187 ครั้ง]
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสร้างแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ ในรายวิชาเขียนแบ... การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสร้างแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ ในรายวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ปวช.1[อ่าน : 225 ครั้ง]
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ 9 โวลท์ และ 17 โวล... การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ 9 โวลท์ และ 17 โวลท์ ในรายวิชา หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม นักเรียนชั้น ปวช1 [อ่าน : 196 ครั้ง]
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ 9 โวลท์ และ 12 โวลท์ประกอบใบงาน ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร นักเรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์[อ่าน : 328 ครั้ง]
 • เครื่องควบคุมระดับความชื้นในดิน ในการควบคุมความชื้นในดินสามารถเลือกระดับการควบคุมได้เป็นระดับ 10 ระดับ[อ่าน : 295 ครั้ง]
 • วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “เจตคติที่มีต่อการเรียนของผู้เรียนในเนื้อหาคุณสมบัติของ วงจรเรโซแนนซ์ ในวิชา... Classroom research subject "Attitude toward learners' learning in the content of qualification. Resonance circuit In the radio station "[อ่าน : 331 ครั้ง]
โครงการจิตอาสา ดู โครงการจิตอาสาทั้งหมด
โครงการเยี่ยมบ้าน ดู โครงการเยี่ยมบ้านทั้งหมด
 • แผนการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขาที่เปิดรับสมัครแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 87 ครั้ง]
 • เยี่ยมบ้านนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 โครงการติดตามแก้ปัญหานักศึกษาออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[อ่าน : 259 ครั้ง]