ประชาสัมพันธ์แแผนกไฟฟ้ากำลัง ดู ประชาสัมพันธ์แแผนกไฟฟ้ากำลังทั้งหมด
การแข่งขันระบบควบคุมระบบอัตโน...

การแข่งขันระบบควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 ชิงถ้วนพระราชทาน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ [อ่าน : 83 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะการโปรแกรมควบคุ...

การแข่งขันทักษะการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรล รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับชาติ [อ่าน : 80 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะการโปรแกรมควบคุ...

ได้รับรางวัลอันดับที่ ๓ ระดับเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า... [อ่าน : 91 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เสริมทั...

ทักษะวิชาชีพต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียรการสอน [อ่าน : 325 ครั้ง]

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 367 ครั้ง]

โครงการศึกษาดูงาน

โครงการศึกษาดูงาน [อ่าน : 344 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
โครงการพี่สอนน้อง

โครงการพี่สอนน้อง [อ่าน : 656 ครั้ง]

Fixit center

Fixit center [อ่าน : 285 ครั้ง]

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ [อ่าน : 357 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ร...

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประเภท หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation system Robot [อ่าน : 171 ครั้ง]

ผลงานโครงการ ชุดสาธิตลำเลียงชิ...

ชุดสาธิตลำเลียงชิ้นงานควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ [อ่าน : 306 ครั้ง]

โครงการ นศ.ปวส 2/2560

ผลงานโครงการ นศ.ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง [อ่าน : 8001 ครั้ง]

บุคลากรแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดู บุคลากรแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 (ม6) วิชาช่างยนต์ วิชางานไฟฟ้าและอิเ... เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 (ม6) วิชาช่างยนต์ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้ปกครอง นายกฤษฎา พลบูรณ์[อ่าน : 354 ครั้ง]
  • เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้โวล์ตมิเตอร์ โดยเพื่อนสอนเพื่อน สฟ1 2-60 วิจัยในชั้นเรียนช่างไฟฟ้า 2/2560[อ่าน : 391 ครั้ง]
  • เรื่อง นร.ไม่ส่งงาน วิชาเครื่องปรับอากาศ 2-60 วิจัยในชั้นเรียนช่างไฟฟ้า 2/2560[อ่าน : 308 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะการวัดโอห์มมิเตอร์ โดยเพื่อนสอนเพื่อน นักศึกษา ปวส.1 วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-... วิจัยในชั้นเรียนช่างไฟฟ้า 2/2561[อ่าน : 348 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหาเรื่องการไม่ส่งงานวิชา เครื่องเครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น รหัสวิชา 2104-2114 ส... วิจัยในชั้นเรียนช่างไฟฟ้า 2/2561[อ่าน : 238 ครั้ง]
  • วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายภาคินัย ยศเฮือง[อ่าน : 505 ครั้ง]
  • วิจัยในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน ในรายวิชาไฟฟ้าในอาคาร นายภาคินัย ยศเฮือง[อ่าน : 426 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะการวัดโวลต์มิเตอร์ โดยเพื่อนสอนเพื่อน นักศึกษา ปวส.1 วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-... การพัฒนาทักษะการวัดโวลต์มิเตอร์ โดยเพื่อนสอนเพื่อน นักศึกษา ปวส.1 วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-1002 ประจำปีการศึกษา 2/2560[อ่าน : 645 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหาเรื่องการไม่ส่งงานวิชา เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2101-2106 สำหรับนักเรียน ชั้น ปวช.3 แผนก... วิชา เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2101-2106 ปีการศึกษา 2/2560[อ่าน : 492 ครั้ง]
  • วิจัยไม้กวาดลดอาการปวดแขน The broom reduce arm pain[อ่าน : 341 ครั้ง]