ประชาสัมพันธ์แแผนกไฟฟ้ากำลัง ดู ประชาสัมพันธ์แแผนกไฟฟ้ากำลังทั้งหมด
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ร...

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประเภท หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation system Robot ชิงถ้วยพ... [อ่าน : 99 ครั้ง]

ใบสมัครรอบโคต้าแผนกไฟฟ้ากำลัง...

ใบสมัครรอบโคต้าแผนกไฟฟ้ากำลัง พร้อมเอกสารรายละเอียดต่างๆ [อ่าน : 302 ครั้ง]

การแข่งขันระบบควบคุมระบบอัตโนม...

การแข่งขันระบบควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 ชิงถ้วนพระราชทาน ได้อันดับที่ 11 ระดับประเทศ [อ่าน : 191 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เสริมทั...

ทักษะวิชาชีพต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียรการสอน [อ่าน : 243 ครั้ง]

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 293 ครั้ง]

โครงการศึกษาดูงาน

โครงการศึกษาดูงาน [อ่าน : 266 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
โครงการพี่สอนน้อง

โครงการพี่สอนน้อง [อ่าน : 424 ครั้ง]

Fixit center

Fixit center [อ่าน : 211 ครั้ง]

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ [อ่าน : 250 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ร...

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประเภท หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation system Robot [อ่าน : 76 ครั้ง]

ผลงานโครงการ ชุดสาธิตลำเลียงชิ...

ชุดสาธิตลำเลียงชิ้นงานควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ [อ่าน : 233 ครั้ง]

โครงการ นศ.ปวส 2/2560

ผลงานโครงการ นศ.ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง [อ่าน : 3493 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 (ม6) วิชาช่างยนต์ วิชางานไฟฟ้าและอิเ... เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 (ม6) วิชาช่างยนต์ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้ปกครอง นายกฤษฎา พลบูรณ์[อ่าน : 179 ครั้ง]
  • เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้โวล์ตมิเตอร์ โดยเพื่อนสอนเพื่อน สฟ1 2-60 วิจัยในชั้นเรียนช่างไฟฟ้า 2/2560[อ่าน : 190 ครั้ง]
  • เรื่อง นร.ไม่ส่งงาน วิชาเครื่องปรับอากาศ 2-60 วิจัยในชั้นเรียนช่างไฟฟ้า 2/2560[อ่าน : 175 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะการวัดโอห์มมิเตอร์ โดยเพื่อนสอนเพื่อน นักศึกษา ปวส.1 วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-... วิจัยในชั้นเรียนช่างไฟฟ้า 2/2561[อ่าน : 175 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหาเรื่องการไม่ส่งงานวิชา เครื่องเครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น รหัสวิชา 2104-2114 ส... วิจัยในชั้นเรียนช่างไฟฟ้า 2/2561[อ่าน : 123 ครั้ง]
  • วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายภาคินัย ยศเฮือง[อ่าน : 374 ครั้ง]
  • วิจัยในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน ในรายวิชาไฟฟ้าในอาคาร นายภาคินัย ยศเฮือง[อ่าน : 306 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะการวัดโวลต์มิเตอร์ โดยเพื่อนสอนเพื่อน นักศึกษา ปวส.1 วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-... การพัฒนาทักษะการวัดโวลต์มิเตอร์ โดยเพื่อนสอนเพื่อน นักศึกษา ปวส.1 วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-1002 ประจำปีการศึกษา 2/2560[อ่าน : 446 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหาเรื่องการไม่ส่งงานวิชา เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2101-2106 สำหรับนักเรียน ชั้น ปวช.3 แผนก... วิชา เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2101-2106 ปีการศึกษา 2/2560[อ่าน : 372 ครั้ง]
  • วิจัยไม้กวาดลดอาการปวดแขน The broom reduce arm pain[อ่าน : 252 ครั้ง]