ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ดู ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

ฝึกอาชีพ [อ่าน : 83 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด

วิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน [อ่าน : 77 ครั้ง]

วิจัยในชั้นเรียน ดู วิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
กิจกรรมกาาเรียนรู้ ดู กิจกรรมกาาเรียนรู้ทั้งหมด
บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ดู งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
โครงการ

project [อ่าน : 601 ครั้ง]

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น(งานกล...

Lathe [อ่าน : 266 ครั้ง]