ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างยนต์ ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างยนต์ทั้งหมด
สนามขับขี่ใหม่ (ช่างยนต์ยุคใหม...

ช่างยนต์ยุคใหม่มีใบขับขี่ [อ่าน : 190 ครั้ง]

กิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ [อ่าน : 251 ครั้ง]

กิจกรรมกีฬากีช่างยนต์

กีฬาสีภายในวิทยาลัย [อ่าน : 313 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
โครงการคาราวานความดี ขับขี่ปลอ...

กิจกรรมคาราวานความดี ขับขี่ปลอดภัย [อ่าน : 289 ครั้ง]

กิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัย

รณรงค์โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา [อ่าน : 293 ครั้ง]

กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ ดู กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ [อ่าน : 280 ครั้ง]

โครงการตรวจรถโดยสารสาธารณะ

ช่างยนต์อาสาตรวจรถโดยสาร รถพร้อมคนพร้อมก่อนออกเดินทาง ร่วมกับขนส่งทางบก [อ่าน : 271 ครั้ง]

โครงการอาชีวะอาสา

อาชีวะอาสา ช่วยประชาชนช่างเทศกาลปีใหม่ [อ่าน : 266 ครั้ง]

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่าง...

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ [อ่าน : 410 ครั้ง]

โครงการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝ...

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรง [อ่าน : 269 ครั้ง]

วิจัยในชั้นเรียน ดู วิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • วิจัยในชั้นเรียนวิชางานจักรยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์[อ่าน : 334 ครั้ง]