ประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดู ประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งหมด
โครงการประชารัฐรวมพลังสร้างยุว...

กรมจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู [อ่าน : 121 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ว...

นักศึกษาเข้าปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ [อ่าน : 263 ครั้ง]

ส่งคำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาส่งคำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [อ่าน : 264 ครั้ง]

รายงานการฝึกอาชีพ ดู รายงานการฝึกอาชีพทั้งหมด
รายงานการฝึกอาชีพ

นักศึกษาทำรายงานการฝึกอาชีพ [อ่าน : 258 ครั้ง]

กิจกรรมงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดู กิจกรรมงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งหมด
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชา...

คณะครูเข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ [อ่าน : 215 ครั้ง]