ประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดู ประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งหมด
โครงการประชารัฐรวมพลังสร้างยุว...

กรมจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู [อ่าน : 154 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ว...

นักศึกษาเข้าปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ [อ่าน : 289 ครั้ง]

ส่งคำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาส่งคำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [อ่าน : 296 ครั้ง]

รายงานการฝึกอาชีพ ดู รายงานการฝึกอาชีพทั้งหมด
รายงานการฝึกอาชีพ

นักศึกษาทำรายงานการฝึกอาชีพ [อ่าน : 281 ครั้ง]

กิจกรรมงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดู กิจกรรมงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งหมด
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชา...

คณะครูเข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ [อ่าน : 232 ครั้ง]