ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ดู ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยทั้งหมด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ [อ่าน : 51 ครั้ง]

โครงการศึกษาดูงานระดับ ปวช.ช่า...

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ [อ่าน : 95 ครั้ง]

การสมัครเรียนรอบโควต้า

การสมัครเรียนรอบโควต้า [อ่าน : 63 ครั้ง]

กิจกรรมกีฬากีช่างยนต์

กีฬาสีภายในวิทยาลัย [อ่าน : 49 ครั้ง]

พื้นฐานการต่อไฟฟ้า

พื้นฐานการต่อไฟฟ้า [อ่าน : 74 ครั้ง]

กิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ [อ่าน : 34 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
สอบมาตรฐานวิชาชีพแผนกวิชาช่างอ...

สอบมาตรฐานวิชาชีพ [อ่าน : 62 ครั้ง]

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำป...

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ น้ำพอง [อ่าน : 52 ครั้ง]

โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลั...

โครนเพื่อการศึกษษ [อ่าน : 41 ครั้ง]

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เสริมทั...

ทักษะวิชาชีพต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียรการสอน [อ่าน : 47 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการ...

โครนเพื่อการศึกษา [อ่าน : 31 ครั้ง]

โครงการพัฒนาอาชีพ ต่ออาชีพประช...

กล้องวงจรปิด [อ่าน : 33 ครั้ง]

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ [อ่าน : 32 ครั้ง]

Fixit center

Fixit center [อ่าน : 43 ครั้ง]

โครงการพี่สอนน้อง

โครงการพี่สอนน้อง [อ่าน : 54 ครั้ง]

โครงการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝ...

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรง [อ่าน : 32 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
ผลงานโครงการ ชุดสาธิตลำเลียงชิ...

ชุดสาธิตลำเลียงชิ้นงานควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ [อ่าน : 39 ครั้ง]

สอบโครงการ ป.ตรี เทคโนโลยีไฟฟ้...

การสอบโครงการจบ ป.ตรี [อ่าน : 52 ครั้ง]

โครงการ นศ.ปวส 2/2560

ผลงานโครงการ นศ.ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง [อ่าน : 532 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
 • วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายภาคินัย ยศเฮือง[อ่าน : 38 ครั้ง]
 • วิจัยในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน ในรายวิชาไฟฟ้าในอาคาร นายภาคินัย ยศเฮือง[อ่าน : 35 ครั้ง]
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ 9 โวลท์ และ 12 โวลท์ประกอบใบงาน ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร นักเรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • การพัฒนาทักษะการวัดโวลต์มิเตอร์ โดยเพื่อนสอนเพื่อน นักศึกษา ปวส.1 วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-... การพัฒนาทักษะการวัดโวลต์มิเตอร์ โดยเพื่อนสอนเพื่อน นักศึกษา ปวส.1 วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-1002 ประจำปีการศึกษา 2/2560[อ่าน : 58 ครั้ง]
 • การแก้ปัญหาเรื่องการไม่ส่งงานวิชา เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2101-2106 สำหรับนักเรียน ชั้น ปวช.3 แผนก... วิชา เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2101-2106 ปีการศึกษา 2/2560[อ่าน : 53 ครั้ง]
 • โครงการ project[อ่าน : 41 ครั้ง]
 • เรื่องการมาเรียนสาย m[อ่าน : 61 ครั้ง]
 • นักเรียนนักศึกษาท่านใดสนใจสมัครเรียนสาขาระบบสารสนเทศ สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ นักเรียนนักศึกษาท่านใดสนใจสมัครเรียนสาขาระบบสารสนเทศ สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้[อ่าน : 81 ครั้ง]
 • เครื่องควบคุมระดับความชื้นในดิน ในการควบคุมความชื้นในดินสามารถเลือกระดับการควบคุมได้เป็นระดับ 10 ระดับ[อ่าน : 30 ครั้ง]
 • วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “เจตคติที่มีต่อการเรียนของผู้เรียนในเนื้อหาคุณสมบัติของ วงจรเรโซแนนซ์ ในวิชา... Classroom research subject "Attitude toward learners' learning in the content of qualification. Resonance circuit In the radio station "[อ่าน : 40 ครั้ง]
 • การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้า วิชาวงจรไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ประกอบด้วยความต้านทานเพี... การวิจัย เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ประกอบด้วยความต้านทานเพียงอย่างเดียว [อ่าน : 65 ครั้ง]
 • การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ในรายวิชา หุ่นยนต์เบื้องต้น Basic Robot in Robot Basic[อ่าน : 39 ครั้ง]
 • งานเครื่องมือกลเบื้องต้น(งานกลึง) Lathe[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • วิจัยในชั้นเรียนวิชางานจักรยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • วิจัยไม้กวาดลดอาการปวดแขน The broom reduce arm pain[อ่าน : 42 ครั้ง]