ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ดู ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยทั้งหมด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ [อ่าน : 91 ครั้ง]

โครงการศึกษาดูงานระดับ ปวช.ช่า...

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ [อ่าน : 158 ครั้ง]

การสมัครเรียนรอบโควต้า

การสมัครเรียนรอบโควต้า [อ่าน : 124 ครั้ง]

กิจกรรมกีฬากีช่างยนต์

กีฬาสีภายในวิทยาลัย [อ่าน : 97 ครั้ง]

พื้นฐานการต่อไฟฟ้า

พื้นฐานการต่อไฟฟ้า [อ่าน : 127 ครั้ง]

กิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ [อ่าน : 77 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2561

ศึกษาดูงาน ศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี บริษัท ทีโอที (มหาชน) จำกัด [อ่าน : 31 ครั้ง]

สอบมาตรฐานวิชาชีพแผนกวิชาช่างอ...

สอบมาตรฐานวิชาชีพ [อ่าน : 108 ครั้ง]

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำป...

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ น้ำพอง [อ่าน : 94 ครั้ง]

โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลั...

โครนเพื่อการศึกษษ [อ่าน : 84 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
ฝึกอบรมวิชาชีพบูรณาการยกระดับค...

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี [อ่าน : 16 ครั้ง]

แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการ...

โครนเพื่อการศึกษา [อ่าน : 49 ครั้ง]

โครงการพัฒนาอาชีพ ต่ออาชีพประช...

กล้องวงจรปิด [อ่าน : 66 ครั้ง]

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ [อ่าน : 83 ครั้ง]

Fixit center

Fixit center [อ่าน : 100 ครั้ง]

โครงการพี่สอนน้อง

โครงการพี่สอนน้อง [อ่าน : 126 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
เครื่องควบคุมระดับความชื้นในดิ...

เครื่องควบคุมระดับความชื้นในดิน [อ่าน : 20 ครั้ง]

ผลงานโครงการ ชุดสาธิตลำเลียงชิ...

ชุดสาธิตลำเลียงชิ้นงานควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ [อ่าน : 87 ครั้ง]

สอบโครงการ ป.ตรี เทคโนโลยีไฟฟ้...

การสอบโครงการจบ ป.ตรี [อ่าน : 111 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
 • วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายภาคินัย ยศเฮือง[อ่าน : 102 ครั้ง]
 • วิจัยในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน ในรายวิชาไฟฟ้าในอาคาร นายภาคินัย ยศเฮือง[อ่าน : 88 ครั้ง]
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ 9 โวลท์ และ 12 โวลท์ประกอบใบงาน ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร นักเรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์[อ่าน : 54 ครั้ง]
 • การพัฒนาทักษะการวัดโวลต์มิเตอร์ โดยเพื่อนสอนเพื่อน นักศึกษา ปวส.1 วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-... การพัฒนาทักษะการวัดโวลต์มิเตอร์ โดยเพื่อนสอนเพื่อน นักศึกษา ปวส.1 วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-1002 ประจำปีการศึกษา 2/2560[อ่าน : 133 ครั้ง]
 • การแก้ปัญหาเรื่องการไม่ส่งงานวิชา เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2101-2106 สำหรับนักเรียน ชั้น ปวช.3 แผนก... วิชา เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2101-2106 ปีการศึกษา 2/2560[อ่าน : 122 ครั้ง]
 • โครงการ project[อ่าน : 79 ครั้ง]
 • เรื่องการมาเรียนสาย m[อ่าน : 101 ครั้ง]
 • นักเรียนนักศึกษาท่านใดสนใจสมัครเรียนสาขาระบบสารสนเทศ สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ นักเรียนนักศึกษาท่านใดสนใจสมัครเรียนสาขาระบบสารสนเทศ สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้[อ่าน : 135 ครั้ง]
 • เครื่องควบคุมระดับความชื้นในดิน ในการควบคุมความชื้นในดินสามารถเลือกระดับการควบคุมได้เป็นระดับ 10 ระดับ[อ่าน : 50 ครั้ง]
 • วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “เจตคติที่มีต่อการเรียนของผู้เรียนในเนื้อหาคุณสมบัติของ วงจรเรโซแนนซ์ ในวิชา... Classroom research subject "Attitude toward learners' learning in the content of qualification. Resonance circuit In the radio station "[อ่าน : 68 ครั้ง]
 • การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้า วิชาวงจรไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ประกอบด้วยความต้านทานเพี... การวิจัย เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ประกอบด้วยความต้านทานเพียงอย่างเดียว [อ่าน : 114 ครั้ง]
 • การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ในรายวิชา หุ่นยนต์เบื้องต้น Basic Robot in Robot Basic[อ่าน : 69 ครั้ง]
 • งานเครื่องมือกลเบื้องต้น(งานกลึง) Lathe[อ่าน : 57 ครั้ง]
 • วิจัยในชั้นเรียนวิชางานจักรยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์[อ่าน : 87 ครั้ง]
 • วิจัยไม้กวาดลดอาการปวดแขน The broom reduce arm pain[อ่าน : 93 ครั้ง]